درباره ما

سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی وعمومی :

سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی بزرگترين سازمان تخصصی احداث ساختمانهای دولتی و عمومی کشور است. این سازمان، سال 1372 پس از تصويب اصلاح ساختار تشکيلاتی وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان يکی از سازمانهای وابسته به وزارتخانه ای که بعدها به وزارت راه و شهرسازی تبدیل شد، آغاز بکار کرد. تمرکز سياست گذاری، مديريت و هماهنگی، افزايش کيفيت،کاهش زمان اجرا و قيمت تمام شده در ساخت بناهای دولتی و عمومی هدف هایی بودند که سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی برای دستیابی به آنها بنیان نهاده شد.

اهداف :

متمرکز ساختن ، هماهنگی ، توسعه و گسترش فعاليتهای مربوط به تهيه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيسات دولتی و عمومی طرحهای عمران شهری در چارچوب سياستها و برنامه های عمرانی دولت۰
تدوين معيارها و ضوابط طراحی ساختمانهای دولتی و عمومی ۰
سرمايه گذاری يا مشارکت و انجام فعاليتهای فنی و اقتصادی وتوليدی مرتبط با وظايف سازمان۰
قبول خدمات مهندسی مشاور و تهيه نقشه های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت در اجرای اين قبيل طرحها در مقابل دريافت حق الزحمه۰
تهيه استاندارد اجرای ساختمانهای مهم۰
تهيه و تدوين روشهای کنترل پروژه شامل کنترل زمان و هزينه۰

شرح وظايف :

تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي .
فروش و اجاره دادن ساختمان وتاسيساتي كه با سرمايه گذاري مستقل يا مشترك احداث مي شود طبق قوانين و مقررات مربوط.
قبول خدمات مديريت طرح و اجراي ساختمان و يا هرگونه خدمات فني و مهندسي در قبال دريافت حق الزحمه .
تحصيل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
سرمايه گذاري به منظور اجراي وظايف سازمان به‌ طور مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران بخش عمومي يا بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط.
تجهيز منابع داخل و خارج به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي مربوط به وظائف سازمان.
خريد زمين و ساختمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي از طرف مجمع عمومي سازمان مرتبط با موضوع فعاليت سازمان و با رعايت اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط .

شرح وظايف مجمع عمومى :

تعيين خط و مشي كلي و برنامه سازمان .
رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش حسابرسي (بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه .
تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن .
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره (مطابق با تصويب نامه هاي شوراي حقوق و دستمزد) و تعيين حق الزحمه حسابرسي بازرس .
تصويب تشكيلات سازمان و آئين نامه هاي استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي با تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مقررات مربوط بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي .
تصويب افزايش سرمايه .
تصويب پيشنهاد هيئت مديره سازمان راجع به سازش در دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن .
اتخاذ تصميم درباره ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرارگيرد .

شرح وظايف هيئت مديره :

تهيه و طرح تشكيلات سازماني براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
تهيه آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آئين نامه ها براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
تصويب برنامه ها و طرحها بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان .
تصويب آئين نامه هاي اجرائي سازمان در حدود مقررات اساسنامه بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل .
اتخاذ تصميم در مورد دريافت وام و اعتبار از منابع داخلي و يا خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .
تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي تصويب مجمع عمومي .
پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن به مجمع عمومي .
اتخاذ تصميم در مورد معاملاتي كه انجام مناقصه و مزايده در مورد آنها ميسر نيست و يا به مصلحت نمي باشد ، براي پيشنهاد به كميسيون مندرج در قانون محاسبات عمومي .
تصويب سرمايه گذاري سازمان در شركتهاي و موسسات ديگر با تصويب مجمع عمومي