اداره كل منابع انسانی، پشتيبانی و رفاه

اداره كل منابع انسانی، پشتيبانی و رفاه

محمد رضازاده - مدیر کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

اداره كل منابع انسانی، پشتيبانی و رفاه

تلفن: ۸۸۰۳۹۵۵۴ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۹۵۵۹ (۰۲۱)


شرح وظایف اداره كل منابع انسانی، پشتيبانی و رفاه

 • بررسی مستمر تشکیلات مورد عمل سازمان ، پیشنهاد تغییرات لازم به منظور حفظ کیفیت ساختار .
 • انجام امور استخدامی سازمان در چهارچوب برنامه ریزی نیروی انسانی ، تشکیلات و مقررات استخدامی مصوب .
 • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی کمیته راهبري آموزش  سازمان .
 • انجام برنامه ریزی های مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری کارکنان سازمان و همکاری با موسسات و مراکز آموزشی با هماهنگي كميته راهبري آموزش . 
 • بكارگيري مستمر تكنيكها والگوهاي نوين در بهبود سيستم ها وروشهاي كاري سازمان.
 • رعايت الگوها واستانداردهاي لازم بمنظور بهره گيري مطلوب از فضاهاي مناسب كاري در سازمان.
 • بررسی نیازمندی های رفاهی کارکنان و تهیه طرحهای لازم با همکاری کمیته رفاه وصرفه جويي و ارائه به مدیرعامل سازمان .
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مقررات حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر .
 • ایجاد بانک اطلاعات و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشات لازم .
 • نگهداری ساختمان و تاسیسات ، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل اداری و ارائه خدمات پشتیبانی .
 • نظارت بر کنترل حضور و غیاب  ، ورود و خروج کارکنان .
 • تثبیت ، استانداردسازی و بهینه سازی فرم های اطلاعات  اداري مورد استفاده درداخل ويا بيرون سازمان  .
 • اداره امور دبیرخانه مركزي سازمان و اعمال روش های مناسب بایگانی ، اداره امور دریافت ، توزیع ، ارسال و مراسلات ، چاپ وتكثير .