پایگاه مقاومت بسیج

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

رسول مومنی- فرمانده پایگاه مقاومت بسیج غدیر

دفتر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج غدیر

تلفن: 88036645(021)