مدیران عامل سابق

مدیران عامل سابق سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی وعمومی

آشنایی با مدیران عامل سابق:

مهندس محمدجعفر علیزاده

 

مهندس موسی برزگری

مهندس موسی برزگری

 

مهندس علیرضا تابش

 

مهندس تفضلی