معاونین سازمان

معاونت فنی و اجرایی

 

 

 

عبدالمجيد نيكمرام -  معاون فنی و اجرایی

 

دفتر معاونت فنی و اجرایی

تلفن: ۸۸۰۳۹۵۵۳ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۵۴۲۷۱ (۰۲۱)


حوزه معاونت فنی و اجرایی


شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

 • هماهنگي وهدايت كليه فعاليتها و وظائف مربوط به هريك از ادارات كل تحت سرپرستي.
 • هماهنگي وپيگيري درخصوص تحقق اهداف ، سياستها و خط مشي هاي سازمان دراجراي پروژه ها.
 • نظارت وحصول اطمينان از حسن اجراي امور درسطح ادارات كل تحت سرپرستي .
 • نظارت عاليه بر حسن اجراي پروژه هاي ملي واستاني سازمان در سطح كشور.
 • نظارت و كنترل بر اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي فني و اجرايي .
 • ايجاد هماهنگي لازم به منظور برنامه ريزي و نظارت بر حسن ارتباط واحدهاي عملياتي متناظر مستقر در ادارات كل راه وشهرسازي استانها با ادارات كل تحت سرپرستي.
 • نظارت بر توزيع عادلانه امكانات و منابع مابين ادارات كل اجراي طرحها.
 • نظارت بر تحويل موقت وقطعي پروژه ها .
 • مراقبت در تشكيل كميسيونهاي فني و تخصصي و ساير كميسيونهاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري اجراي مصوبات كميسيونهاي مذكور. 
 • نظارت برحسن اجراي مطلوب قراردادها و حصول اطمينان از انجام به موقع تعهدات قراردادي سازمان و اعلام به موقع اشكالات و اصلاحات مربوط و پيگيري لازم در جهت تحقق تعهدات سازمان.
 • بررسي و كنترل مستمر چگونگي اجراي مفاد قرارداد و مسائل حقوقي مرتبط با امور فني و اجرايي قراردادها و توافقنامه هاي در دست اقدام سازمان.
 • بازديدهاي دوره اي و مستمر از نحوه اجراي عمليات در پروژه هاي تحت پوشش سازمان و حصول اطمينان از رعايت اصول و مقررات فني و ايمني كار و رعايت مشخصات  فني عمومي و خصوصي مندرج در قراردادهاي  سازمان.

معاونت برنامه ريزی و مهندسی

محمد شاهاني - سرپرست  معاونت برنامه ريزی و مهندسی

 

دفتر معاونت برنامه ريزی و مهندسی

تلفن: ۸۸۰۳۰۸۳۴ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۰۳۰۰۶۷ (۰۲۱)


حوزه معاونت برنامه ريزی و مهندسی


شرح وظایف معاونت برنامه ريزی و مهندسی

 • هماهنگي وهدايت کلیه فعالیتها و وظائف مربوط به هریک از ادارات کل تحت سرپرستي.
 • تصميم گيري درخصوص اهداف ، سیاستها و خط مشی های سازمان دراجراي پروژه ها.
 • نظارت وحصول اطمينان از حسن اجراي امور درسطح ادارات كل تحت سرپرستي .
 • نظارت عالیه برای رعایت استانداردهاي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان.
 • نظارت بر تهیه و ابلاغ شرح خدمات فنی ،مهندسي وبرنامه ريزي بر مبنای سیاستها و خط مشی های موجود .
 • نظارت وهدايت امور مربوط به بررسي و نحوه انجام تغيير مشخصات فني طرحها. 
 • نظارت بر امور تائید صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و رعایت دستورالعملهای صادره. 
 • برنامه ریزی و نظارت بر امر تعیین بودجه سازمان و مبادله موافقتنامه ها وکنترل فعاليتهاي مربوطه .
 • ارتقاء كيفيت معماري از طريق الگو سازي و محقق نمودن آثار معماري ايراني واسلامي در طراحي .
 • هماهنگي ونظارت  به منظور ساماندهي و افزايش تعاملات با مراجع علمي،دانشگاه ها ومراكز تحقيقاتي  با هدف شناسايي وبكارگيري موثر فن آوري هاي نوين در پروژه هاي سازمان.

معاونت توسعه مدیریت و منابع

حسين نوراني - عضو هيئت مديره و  معاون توسعه مدیریت و منابع

 

دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن: 88612169(021)

نمابر: 88612169(021)


حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع


شرح وظایف معاونت توسعه مديريت و منابع

 • تدوين خط مشي ها، راهبردها وبرنامه هاي توسعه منابع انساني، تحول اداري ،خدمات كاركنان، اموررفاهي وپشتيباني سازمان 
 • تدوين خط مشي ها ،راهبردهاو برنامه هاي انفورماتيك و اطلاعات مديريت درسازمان و مشاركت در فرآيند سياست گذاري و تدوين خط مشي اطلاعات انفورماتيك در وزارت متبوع
 • اجرای سیاست‌های ابلاغي در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح .
 • هماهنگ نمودن کلیه فعالیتها و وظائف مربوط به هریک از واحدهاي تحت سرپرستي .
 • ارائه طرحهاي تشكيلاتي لازم ومتناسب با تحولات وبرنامه ها وسياست هاي كلان سازمان ووزارت متبوع درچارچوب ضوابط ابلاغي.
 • تدوين سياستها و راهبري برنامه هاي اجرايي در حوزه فرايندها ي اداري ومهندسي مجدد وتنظيم روشهاي انجام كار متناسب با فناوري هاي روز.
 • سياست گذاري،راهبري واجراي برنامه هاي مصوب آموزشي در سازمان.
 • راهبري ،هدايت و اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي كميسيون تحول اداري سازمان
 • هماهنگي و نظارت برتهيه و پيشنهاد بودجه جاري سالانه سازمان با هماهنگي ساير   معاونت ها ومراجع ذيصلاح.
 • نظارت بر دريافت ، توزيع ومصرف اعتبارات جاري ،پرداخت وتنظيم ونگهداري حسابهاي هزينه جاري سازمان.
 • نظارت برحسن اجراي برنامه هاي تدوين شده در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان.
 • نظارت برروند اجرا وحسن انجام امور مربوط به تداركات ،پشتيباني ونگهداري ابنيه وتاسيسات سازمان