مرکز اسناد و دانلود فایل

اساسنامه سازمان

تاریخ: دسته بندی: اساسنامه ها

اساسنامه سازمان سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی وعمومی به همراه آخرین تغییرات

پيوست آزمايش های آزمايشگاهی مطالعه خاك های مساله دار در ايران

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

پيوست آزمايش های آزمايشگاهی مطالعه خاك های مساله دار در ايران

بررسی سبك سازی در سیستم های نوین ساختمان سازی

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

بررسی سبك سازی در سیستم های نوین ساختمان سازی

دستورالعمل تعیین كیفیت لوله های پلی پروپیلن فاضلابی

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

دستورالعمل تعیین كیفیت لوله های پلی پروپیلن فاضلابی

تعیین الزامات واكنش در برابر آتش برای فضاهای درمانی و عمومی

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

تعیین الزامات واكنش در برابر آتش برای فضاهای درمانی و عمومی

مانیتورینگ كنترل هوشمند سازی ساختمانها

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

مانیتورینگ كنترل هوشمند سازی ساختمانها

مطالعه خاك های مساله دار در ایران

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

مطالعه خاك های مساله دار در ایران

گزارش نهایی مطالعات پروژه بررسی كارایی میراگرهای MR و جداسازهای لرزه ای در بهبود رفتار لرزه ای سازه ها

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

گزارش نهایی مطالعات پروژه بررسی كارایی میراگرهای MR و جداسازهای لرزه ای در بهبود رفتار لرزه ای سازه ها

دستورالعمل و راهنمای طراحی و محاسبه و نصب شبكه های بارنده خودكار اطفا حریق اسپرینكلر ها

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

دستورالعمل و راهنمای طراحی و محاسبه و نصب شبكه های بارنده خودكار اطفا حریق اسپرینكلر ها

گزارش نهایی مطالعات پروژه تهیه راهنما و چك لیست مقاوم سازی ساختمان های دولتی و عمومی در برابر آتش

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

گزارش نهایی مطالعات پروژه تهیه راهنما و چك لیست مقاوم سازی ساختمان های دولتی و عمومی در برابر آتش

دستورالعمل انتخاب طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی در ساختمانهای دولتی و عمومی وارائه چك لیست های مربوطه ( سیستم جریان ضعیف )

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

دستورالعمل انتخاب طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی در ساختمانهای دولتی و عمومی  وارائه چك لیست های مربوطه  ( سیستم جریان ضعیف )

دستورالعمل انتخاب طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی در ساختمانهای دولتی و عمومی وارائه چك لیست های مربوطه (سیستم روشنایی)

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

دستورالعمل انتخاب طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی در ساختمانهای دولتی و عمومی  وارائه چك لیست های مربوطه (سیستم روشنایی)

دستورالعمل انتخاب طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی در ساختمانهای دولتی و عمومی وارائه چك لیست های مربوطه (سیستم توزیع)

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

دستورالعمل انتخاب طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی در ساختمانهای دولتی و عمومی  وارائه چك لیست های مربوطه (سیستم توزیع)

ضوابط كنترل كیفی و چك لیست های پذیرش بتن آماده مصرفی و اجزای آن در شرایط اقلیمی مختلف در پروژه های عمرانی

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

ضوابط كنترل كیفی و چك لیست های پذیرش بتن آماده مصرفی و اجزای آن در شرایط اقلیمی مختلف در پروژه های عمرانی

تدوین ضوابط و الزامات پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای مراكز درمانی

تاریخ: دسته بندی: طرح های پژوهشی

تدوین ضوابط و الزامات پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای مراكز درمانی