مرکز اسناد و دانلود فایل : مقالات علمی و پایان نامه

برای دریافت فایل کامل پایان نامه ها یا مقالاتی که به صورت خلاصه ارائه شده با سازمان مجری تماس بگیرید

Aqualitative ََApproach To Success Factors of Healthcare Construction Projects In Iran

تاریخ: دسته بندی: مقالات علمی و پایان نامه

مقاله علمی

Identifying Success Factors of Healthcare Facility Construction Projects In Iran

تاریخ: دسته بندی: مقالات علمی و پایان نامه

مقاله علمی

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت در ساخت پروژه های درمانی ایران

تاریخ: دسته بندی: مقالات علمی و پایان نامه

پایان نامه