فرصت های شغلی

در این صفحه فرصت‌های شغلی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت استخدامی، درج می‌شود.