سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

باحضور معاون وزیر راه و شهرسازی:

مجمع عمومی سازمان مجری برگزارشد

دسته بندی: اخبار سازمان
مجمع عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با حضور محمد جعفر علیزاده، معاون وزير راه و شهرسازي و محمود محمودزاده، نماینده وزیر راه و شهرسازی در مجامع شرکت‌ها و سازمان‌های بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در جلسه مجمع عمومی روز دوشنبه 25 شهریور 1398 سازمان مجری بودجه جاری و گزارش حسابرسی سال مالی 1397 مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش در این جلسه عملکرد سازمان در حوزه حسابرسی مطلوب ارزیابی شد و مدیران مربوطه پاسخگوی موارد مطرح شده در گزارش حسابرسی سال مالی 1397 بودند.

نظرات