سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون وزير راه و شهرسازي:

ساخت بيمارستان به ازاي هر تخت 800 میلیون تا يک ميليارد تومان هزينه دارد/مقاوم سازي اعتبار مالي زيادي مي خواهد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه 50 درصد بيمارستان هاي قديمي نيازمند بهسازي و مقاوم سازي هستند، گفت: ساخت بيمارستان به ازاي هر تخت حدود 800 میلیون تا يک ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، محمد جعفر عليزاده در  ششمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستانها و مدیریت صنایع و تجهیزات با اشاره به اهميت خدمات دهي بيمارستانها بويژه پس از حوادثي مانند زلزله اظهار کرد: 50 درصد بيمارستان هاي قديمي به مقاوم سازي نياز دارند که چنين حرفي به معني ايمن نبودن فعلي آنها نيست.
مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با بيان اينکه بحث مقاوم سازي فقط به بيمارستان ها محدود نمي شود، افزود: ممکن است بناهاي استراتژيک زيادي نيازي به بهسازي يا مقاوم سازي داشته باشند که پيشنهاد ما تعيين رديف اعتباري ويژه براي مطالعه، بازسازي و مقاوم سازي آنهاست.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه مقاوم سازي و ساخت بناهاي جديدي مانند بيمارستانها نيازمند اختصاص اعتبار مالي زيادي است، ادامه داد: در شرايط فعلي دولت براي ساخت بيمارستانها به ازاي هرتخت بايد حدود 800 میلیون تا يک ميليارد تومان هزينه کند که اگر هزينه هاي تجهيز نيز به اين رقم اضافه شود، ممکن است به عددي حدود يک و نيم ميليارد تومان براي هر تخت بيمارستاني برسيم.
محمد جعفر عليزاده با تأکيد بر اهميت تاب آوري بيمارستانها پس از حوادثي مانند زلزله، گفت: در چنين بناهايي بايد اولويت ايمني باشد و به عبارت ديگر نبايد به ايمني سازه اي را بدليل برخي ملاحظات معماري کم توجهي کرد.
معاون وزير راه و شهرسازي پس از شرکت در مراسم افتتاحيه و تجليل خيرين بيمارستان ساز، از نمايشگاه جنبي ششمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستانها و مدیریت صنایع و تجهیزات ديدن کرد.
همچنين گروهي از مديران و کارشناسان سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي در نشست هاي اين همايش شرکت و تبادل تجربه کردند.

نظرات