سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مديرکل امور پيمان و رسيدگي سازمان مجري خبر داد:

انعقاد 15 قرارداد عمراني به ارزش 530 ميليارد تومان در سال 1398

دسته بندی: اخبار سازمان
مديرکل امور پیمان و رسیدگي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي از انعقاد 15 قرارداد به ارزش 530 ميليارد تومان در سال 1398 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، عليرضا نظري با بيان اينکه ارزش مجموع قراردادهاي منعقد شده توسط اداره کل امور پيمان و رسيدگي سازمان مجري در سال 1398 به 530 ميليارد تومان مي رسد، گفت: اين قراردادها در قالب برگزاري مناقصه هاي عمومي و محدود، ترک تشريفات مناقصه و خريد تجهيزات منعقد شدند.

وي به همکاري کارشناسان اداره کل امور پيمان و رسيدگي سازمان مجري با شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه اشاره و اظهار کرد: هدف اين همکاري ايجاد اصلاحات لازم در فهرست هاي بهاي سال 1398 و تنظيم آنها براي سال آينده است.

 مديرکل امور پیمان و رسیدگي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با اشاره به وضع برخي از پروژه های ویژه این سازمان، ادامه داد: اجرای بخشی از پروژه احداث ساختمان مرکزی مدیریت بحران کشور برعهده سازمان مجری قرار دارد.

عليرضا نظري گفت: در اين پروژه ساخت سوله بر عهده سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي گذاشته شد که از پيشرفت فيزيکي 80 درصدي برخوردار است.

وي با بيان اينکه قرارداد ساخت سوله مرکز مديريت بحران در سال 1396 منعقد شد، اظهار کرد: متأسفانه جابجايي هاي مکان اجراي پروژه از جانب کارفرما و تغييرات اجتناب ناپذير پس از اين جابجايي ها سبب شد عمليات اجرايي ميانه سال 1397 آغاز شود.

مديرکل امور پیمان و رسیدگي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با بيان اينکه سوله مرکز مديريت بحران به مرحله نازک کاري رسيده است، گفت:  در حال حاضر انعقاد قرارداد خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات پروژه در دستور کار قرار دارد.

عليرضا نظري از انعقاد قرارداد پروژه هاي عمراني بصورت طرح و ساخت را يکي از راهکارهاي کاهش زمان و هزينه هاي اجرا ياد کرد و افزود: در اين نوع قراردادهاي دو عاملي مسئوليت هاي طراحي و اجراي پروژه به پيمانکار تفويض مي شود.

 مديرکل امور پیمان و رسیدگي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با بيان اينکه روش طرح و ساخت سالهاست در جهان براي انعقاد قراردادهاي عمراني استفاده مي شود، ادامه داد: لازم الاجرا نبودن اين شيوه و پرداخت نشدن به موقع اعتبارات سبب شده از قراردادهاي  طرح و ساخت  کمتر استقبال شود.

نظرات