سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی:

مدیرکل اجرای طرح های ملی منطقه سه و چهار سازمان مجری منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در حکمی، دانیال مخدومی را به مدیر کلی اجرای طرح های ملی منطقه سه و چهار سازمان مجری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمد جعفر علیزاده در این ابلاغ بر رعایت دقیق قوانین و مقررات و دستور العمل های ابلاغی تأکید کرده است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی از مدیر کل اجرای طرح های ملی منطقه سه و چهار خواسته است ضمن هماهنگی با معاون فنی و اجرایی با همکاری کارکنان از همه ظرفیت های موجود برای پیشبرد امور محوله استفاده کند.

نظرات