سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حكم معاون وزير راه و شهرسازي:

مدیرکل امور مهندسی سازمان مجری منصوب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي در حكمي علی ثباتی را به سمت مديركل امور مهندسی و فناوری های نوین سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، علی نبیان در اين حكم بر لزوم رعايت دقيق قوانين و مقررات تأكيد کرده است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي همچنين بهره گيري از همه ظرفيت ها و توان كاركنان اداره کل امور مهندسی و فناوری‌های نوین را براي پيشبرد برنامه هاي سازماني خواستار شده است.

نظرات