سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با حضور معاون وزير راه و شهرسازي:

مجمع عمومي سازمان مجري برگزار شد

دسته بندی: اخبار سازمان
مجمع عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با حضور معاون و مشاور وزير راه و شهرسازي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، جلسه مجمع عمومي اين سازمان با حضور مهندس عليزاده،معاون وزير راه و شهرسازي و دكتر سلامي مشاور وزير در امور حسابداري ، حسابرسي و اصول حاكميت شركتي برگزار شد.

 

نظرات