سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

در پاسخ به نامه مهندس اسلامي:

رئيس جمهور از اقدامات وزارت راه و شهرسازي در ساخت بناهاي درماني تشكر كرد

دسته بندی: اخبار سازمان
رئيس جمهوري از اقدامات وزارت راه و شهرسازي در ساخت بناهاي درماني و پروژه هاي ساختماني تشكر و قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، دكتر حسن روحاني در پاسخ به نامه وزير راه و شهرسازي درباره بهره برداري از پنج پروژه بيمارستاني با مجموع ظرفيت 901 تخت از اقدامات اين وزارتخانه تقدير و تشكر كرد.

گفتني است: سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي از زمان آغاز شيوع كرونا تاكنون تكميل 14 پروژه بيمارستاني را در دستور كار داشت كه از اين تعداد 13 بيمارستان تحويل مجموعه بهداشتي – درماني كشور شده است.

نظرات