سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با تصويب نامه هيئت وزيران

سازمان مجري دستگاه اجرايي بيمارستان هاي ساري و ايرانشهر شد

دسته بندی: اخبار سازمان
هيئت وزيران در تصويب نامه اي كه به امضاي محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهوري، رسيده است، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي را به عنوان دستگاه اجرايي بيمارستان هاي ساري و ايرانشهر تعيين كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، هیئت وزیران در جلسه 24 مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ – با تغيير دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان ساري از شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی موافقت كرد.

همچنين هیئت وزیران در جلسه 20 مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ – با تغيير دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ایرانشهر از شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی نيز موافقت كرد.

 

نظرات