سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

برگزاري مناقصه:

پيمانكار احداث اسکلت پروژه بيمارستان 330 تختخوابي بهارلو تهران انتخاب شد

دسته بندی: اخبار سازمان
شركت انرژي سازه آبان درپي برگزاري مناقصه به عنوان پيمانكار احداث اسکلت پروژه بيمارستان 330 تختخوابي بهارلو تهران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، بيمارستان بهارلو زير بناي تقريبي درحدود 35 هزار و 815 مترمربع در 10 طبقه شامل دو طبقه زيرزمين در حال ساخت است.
بنابراين گزارش، شركت مهندسان مشاور جودت و همكاران نيز به عنوان دستگاه نظارت پروژه ساخت بيمارستان بهارلو فعاليت مي كند.

نظرات