سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

نشست هم انديشي معاون وزير راه و شهرسازي با بانوان كارمند در سازمان مجري:

نبيان بر اعتماد به بانوان در پيشبرد امور سازماني تأكيد كرد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نتيجه بسيار مطلوب فعاليت هاي كارشناسي و مديريتي بانوان كارمند در سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، بر لزوم اعتماد هرچه بيشتر به آنها در پيشبرد امور سازماني تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، علي نبيان در نشست هم انديشي با بانوان كارمند اين سازمان، گفت: نتيجه بسيار مثبت فعاليت هاي بانوان در بخش هاي كارشناسي و مديريتي كشور طي سال هاي اخير انكارناپذير است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي با اشاره به واگذاري امور مديريتي در اين سازمان به بانوان، افزود: آنچه در اين مدت اتفاق افتاد نشان داد، اعتماد به اين قشر بسيار مهم جامعه كه در عرصه هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي بسيار خوش درخشيده اند، مي تواند در پيشبرد امور سازماني و جامعه بسيار موثر باشد.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نقش سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي در تأمين زيرساخت هاي بخش درمان كشور در دوران شيوع كرونا، ادامه داد: بي شك بانواني كه در سازمان مجري به عنوان كارشناس فني و اداري فعاليت مي كنند، سهم قابل توجهي در به بهره برداري رسيدن اين پروژه ها داشته اند.

نبيان با بيان اينكه در سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي عرصه باور جدي به رشد و تعالي هر چه بيشتر بانوان كارمند وجود دارد، گفت: همواره آماده استفاده از نظرات كارشناسي و مديريتي اين قشر نخبه و مهم كشورمان هستيم.

نظرات