سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

فراخوان مناقصه عمومي در سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي

فراخوان مناقصه عمومي عملیات اجرایی 4 بلوک مسكوني پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی: اخبار سازمان
سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي عملیات اجرایی 4 بلوک مسكوني پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی(بلوك هاي 6-8-9-10) واقع در تهران – بهارستان به شماره فراخوان (2000003092000045) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي عملیات اجرایی 4 بلوک مسكوني پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی(بلوك هاي 6-8-9-10) واقع در تهران – بهارستان به شماره فراخوان (2000003092000045) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 19/11/1400 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستي: رتبه  يك در رشته  ابنيه و حداقل رتبه دو در رشته تاسيسات و تجهيزات.

زيربناي پروژه :  جمعاً 10800 متر مربع در 4 بلوک  با کاربری مسکونی

برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1400 : حدود 1300   ميليارد ريال.

مشاور پروژه : مهندسين مشاور آهون

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  21/11/1400

مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  05/12/1400

تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نظرات