سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

فراخوان مناقصه عمومي در سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي

فراخوان مناقصه عمومي احداث اسكلت ندامتگاه 10000نفري مشهد

دسته بندی: اخبار سازمان
سازمان مجري ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومی اجراي بخشی از اسکلت، دیوار محوطه و احداث برجک هاي نگهبانی ندامتگاه 10000 نفري مشهد واقع در استان خراسان رضوي به شماره فراخوان (2000003092000049 (را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

سازمان مجري ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومی اجراي بخشی از اسکلت، دیوار محوطه و احداث برجک هاي نگهبانی ندامتگاه 10000 نفري مشهد واقع در استان خراسان رضوي به شماره فراخوان (2000003092000049 (را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از زمان دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ،دریافت اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها و سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 1400/11/27می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاري فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

رتبه درخواستی: حداقل رتبه یک در رشته ابنیه و رتبه سه در رشته تاسیسات و تجهیزات.

زیربناي پروژه : مساحت تقریبی 60000 متر مربع

. برآورد تخمینی براساس فهرست بهاي سال 1400 : حدود 2000 میلیارد ریال.

مشاور پروژه : مهندسین مشاور ترسیم بناي پارس

 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : 1400/11/30

 مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 1400/12/14

 تلفن تماس : 88030050 - هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. درج این آگهی هیچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید. اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نظرات