سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

فراخوان مناقصه عمومي در سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي

فراخوان مناقصه عمومي اجراي عمليات خاكي، فونداسيون و اسكلت بتن آرمه بيمارستان 200 تختخوابي شهرستان كوار

دسته بندی: اخبار سازمان
سازمان مجري ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي عمليات خاكي، فونداسيون و اسكلت بتن آرمه بيمارستان 200 تختخوابي شهرستان كوار واقع در استان فارس به شماره فراخوان (2001003092000040) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.
سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي عمليات خاكي، فونداسيون و اسكلت بتن آرمه بيمارستان 200 تختخوابي شهرستان كوار واقع در استان فارس به شماره فراخوان (2001003092000040) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از زمان دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه ،دريافت اسناد مناقصه، ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها  و  ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 08/06/1401 مي باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
رتبه درخواستي: حداقل رتبه  دو   در رشته  ابنيه و رتبه  دو  در رشته تاسيسات و تجهيزات.
زيربناي پروژه : مساحت تقریبی  20000 متر مربع.
برآورد تخميني براساس فهرست بهاي سال 1401 : حدود 1540  ميليارد ريال.
مشاور پروژه : مهندسين مشاور ماهر و همكاران
مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :  12/06/1401
مهلت ارسال پاسخ اسناد استعلام ارزيابي كيفي:  27/06/1401
تلفن تماس :  88030050 -  هزينه درج آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
 
نظرات