سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی

محبت‌خواه سرپرست اداره‌کل اجرای طرح‌های ملی مناطق 3 و 4 شد

دسته بندی: اخبار سازمان
مهندس خلیل محبت خواه با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی به سمت سرپرست اجرای طرح‌های ملی مناطق 3 و 4 سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، در ابلاغی مهندس محمد جعفر علیزاده برای محبت خواه آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به عنوان سرپرست اجرای طرح‌های ملی مناطق 3 و 4 منصوب می‌شوید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ خود از سرپرست اجرای طرح‌های ملی مناطق 3 و 4 خواسته افزون بر رعایت دقیق قوانین و مقررات با همکاری کارکنان، تمام توان و استعداد خود را در انجام وظایف و پیشبرد امور محوله بکار گیرد.

نظرات