سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

با ابلاغ معاون برنامه ریزی و مهندسی:

دبیر کمیته کارشناسی قیمت جدید سازمان مجری تعیین شد

دسته بندی: اخبار سازمان
معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در ابلاغی مسعود اسعدی را به عنوان دبیر کمیته کارشناسی قیمت های جدید سازمان تعیین کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، در ابلاغ قاسم قربانعلی زاده به مسعود اسعدی آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیرکل پیمان و رسیدگی، به عنوان  دبیر کمیته کارشناسی قیمت های جدید سازمان تعیین می گردید.

معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری در ابلاغ خود بر رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل ها از جانب دبیر کمیته کارشناسی قیمت های جدید  در کنار هم آهنگی با دبیر کمیته فنی و اجرایی تأکید کرده است.

گفتنی است، مسعود اسعدی ریاست اداره پیمان و امور قراردادها در سازمان مجری  ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی را برعهده دارد.

نظرات