توسعه مجلس شوراي اسلامي

کد پروژه 1001003002001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 68.34٪
زیربنا 194,400
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور تلاش نقش جهان
پیمانکار گوپله
استان تهران