بيمارستان لاهيجان

کد پروژه 1602001095001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 17,501
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 204
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار آق
استان گيلان