بيمارستان تالش

کد پروژه 1602001048001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 94.38٪
زیربنا 17,097
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 217
واحد تخت
مشاور جودت و همکاران
پیمانکار راه و ساختمان 142
استان گيلان