بيمارستان زرند

کد پروژه 1602001065001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 95.52٪
زیربنا 12,995
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 139
واحد تخت
مشاور تينافرآيند
پیمانکار شبكه پارس
استان كرمان