بيمارستان آموزشي ساري

کد پروژه 1602001032001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 41٪
زیربنا 30,524
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 341
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار آرمه دشت
استان مازندران