بيمارستان آموزشي ساري

کد پروژه 1602001032001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 41(دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است)٪
زیربنا 30,524
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 341
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار آرمه دشت
استان مازندران

دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است