بيمارستان بهشهر

کد پروژه 1602001045001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 98.13٪
زیربنا 16,018
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 217
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار كنترل ولت
استان مازندران