بيمارستان بروجن

کد پروژه 1602004042001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 96.5٪
زیربنا 17,166
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 239
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار اصالت
استان چهارمحال و بختياري

بيمارستان بروجن به دستگاه بهره بردار تحويل موقت داده شد