بيمارستان بروجن

کد پروژه 1602004042001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 96.5٪
زیربنا 17,623
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 235
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار اصالت
استان چهارمحال و بختياري