بيمارستان سقز

کد پروژه 1602004093001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 97.70٪
زیربنا 16,761
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 217
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار سمنديس
استان كردستان