بيمارستان پارس‌آباد

کد پروژه 1602004046001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 12,224
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1394
ظرفیت کل 148
واحد تخت
مشاور ليمان
پیمانکار آذريورد
استان اردبيل