بيمارستان اسلامشهر تهران

کد پروژه 1602001081001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 41(دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است)٪
زیربنا 35,304
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 403
واحد تخت
مشاور ليمان
پیمانکار وزان
استان تهران