بيمارستان سراب

کد پروژه 1602004091001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 16,635
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1394
ظرفیت کل 217
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار انرژي سازه آبان
استان آذربايجان شرقي