بيمارستان قائمشهر

کد پروژه 1602001094001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 60٪
زیربنا 24,717
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 273
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار توسعه ابنيه فني
استان مازندران