بيمارستان پاوه

کد پروژه 1602001047001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 95.76٪
زیربنا 8,779
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 90
واحد تخت
مشاور شو آدان بوم شار
پیمانکار آرمه دال
استان كرمانشاه