بيمارستان سوختگي اهواز

کد پروژه 1602001087001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 22,195
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 110
واحد تخت
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار گوپله
استان خوزستان