بيمارستان رواني شيراز

کد پروژه 1602001083001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 39٪
زیربنا 25,954
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 289
واحد تخت
مشاور گروه 4
پیمانکار گوپله
استان فارس