بيمارستان رواني شيراز

کد پروژه 1602001083001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 39(دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است)٪
زیربنا 25,954
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 289
واحد تخت
مشاور گروه 4
پیمانکار گوپله
استان فارس