بيمارستان نجف‌آباد

کد پروژه 1602001100001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 60(دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است)٪
زیربنا 17,188
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 216
واحد تخت
مشاور همگون
پیمانکار 142
استان اصفهان