بيمارستان تكاب

کد پروژه 30303345001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 89.99٪
زیربنا 8,713
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1393
ظرفیت کل 90
واحد تخت
مشاور ژير
پیمانکار آوندآب
استان آذربايجان غربي