بيمارستان تكاب

کد پروژه 30303345001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 95.80٪
زیربنا 8,713
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 90
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار ترپ
استان آذربايجان غربي