بيمارستان بانه

کد پروژه 1602004041001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 8,713
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1395
ظرفیت کل 90
واحد تخت
مشاور ژير
پیمانکار سمنديس
استان كردستان