بيمارستان مراغه

کد پروژه 1602001096001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 72٪
زیربنا 11,861
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور ليمان
پیمانکار آذريورد
استان آذربايجان شرقي