بيمارستان اطفال اهواز

کد پروژه 1602001037001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 20,121
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 219
واحد تخت
مشاور همگون
پیمانکار رهگا
استان خوزستان