بيمارستان خاتم الانبياء شيراز

کد پروژه 1602001080001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 32,482
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 407
واحد تخت
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار گوپله
استان فارس