بيمارستان آموزشي رشت

کد پروژه 1602004030001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 52.63٪
زیربنا 23,728
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 400
واحد تخت
مشاور ايران آرك
پیمانکار پل و دژ
استان گيلان