بيمارستان آموزشي ايلام

کد پروژه 1602001051001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 36,481
تاریخ شروع 1388
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 376
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار بستاب بنا
استان ايلام