بيمارستان تربت حيدريه

کد پروژه 1602004007001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 77٪
زیربنا 23,778
تاریخ شروع 1388
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 272
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار بوم شهر
استان خراسان رضوي