بيمارستان جايگزين پنج آذر گرگان

کد پروژه 1602001058001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است٪
زیربنا 30,954
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 381
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار بهمنشير
استان گلستان