بيمارستان سراوان

کد پروژه 1602001085001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 91.24٪
زیربنا 17,267
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 218
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار ابنيه گستر
استان سيستان و بلوچستان