بيمارستان بهار

کد پروژه 1602001042001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 8,821
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 82
واحد تخت
مشاور سده
پیمانکار احداث غرب
استان همدان